bufarda, arquitectura, diseño, logo, palas de rei, lugo, pontevedra, galicia,  bioconstrución, obra nova, rehabilitación, madeira, paginas web, tasacions, valoracions, imaxe corporativa, informes, proxectos de actividade, IEE, ITE, deseño de interiores, monterroso, ulloa, a coruña, santiago de compostela, vigo, ourense
bufarda

Bufarda

É unha xanela aberta cara entornos rurais en Galicia. Un lugar de encontro en rede entre profesionais de diferentes ramas que nos reunimos para impulsar o desarrollo sostenible a través das ferramentas do deseño e da arquitectura. Bufarda basase no trato persoal e cercano, tratazamos un sistema de traballo horizontal a través da colaboración entre as persoas e nos proxectos, estando abertos tanto a colaboración de proxectos que emerxan dende bufarda, coma aqueles que requiran da nosa colaboración.

¿Qué é a bioconstrución?

A biconstrución é un sistema de edificación con menor impacto ambiental, tanto no proceso de construción coma no mantemento da construción.Apoiase na elección adecuada da ubicación, na integración no entorno da construción. A través dun deseño personalizado en función das necesidades do usuario, usando materiais naturais, biocompatibles e higroscopicos e intregrando sistemas de pasivos, equipos de aforro enerxético e produción limpa. Ademais, incluen sistemas de xestion da auga, recuperación de residuos e depuración de vertidos coa finalidade de conseguir entornos saudables.

¿Cando preciso unha certificación enerxética?

O Real Decreto 235/2013, do 5 de abril aproboa o precedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios, sendo de obrigado cumplimento para a compra-venta ou arrendamento de vivendas. Este certificado asigna a cada edificio unha clase Energética de eficiencia que varía dende a A (mais eficiente) a G (menos eficientes), a través dunha etiqueta. E obligación do propietario estar en posesdión deste certificado no momento da venda ou arrendamento. O certificado é emitido por un técnico competente, que deberá visitar o inmueble para realizar unha toma de datos. O Propietario ten a obligación de rexistrar no organismo competente en cada comunidade, no caso de Galicia e o INEGA. Este rexistro conleva o pago dunha taxa. Inda que está permitido delegar este tramite o técnico competente. Despos de realizar o rexistro emitese unha etiqueta que debe estar exposta publicamente. O certificado ten unha validez de 10 anos, sempre que non se acometan obras de reforma que afecten a eficiencia enerxética.

Tasación ou Valoración Inmobiliaria

A tasación consiste en fixar, de forma xustificada, o valor dun ben segundo uns criterios previamente preestablecidos e desenrolando unha metodoloxía adecuada segundo a Normativa vixente. A compra-venta de inmuebles soe ser o principal motivo para as tasación ou valoracións, inda que tamén se precisan para outro tipo de operacións tales como herencias, transacións, capital de unha sociedade, etc.. Son susceptibles de valoracións aqueles bens inmuebles como vivendas, edificios en proxecto, construción ou acabados, asi como aparcamentos, locais comerciais, oficinas, trasteiros e almacens, terreos, fincas rústicas con ou sen explotación, edificios ligados a explotacións ecónomicas coma hoteis, residencias, geriatricos... ademais tamén son tasables concesión administrativas ou dereitos reais.

reveal

Se tes algunha pregunta... ¡Escribenos!

Olvichaste de poñer o teu nome, por favor colocao para que sepamos a quen remitirnos
Falta o e-mail... por favor, pono para se poidamos responder
¿Cal é a tua mensaxe?